Pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Fashion Bridal Company s.r.o., so sídlom Dvorníky 20, 920 56 Dvorníky nad Váhom, IČO: 48 038 857, vložka číslo: 35451/T, obchodný register Okresného súdu Trnava (ďalej iba „dodávateľ“).

(3) Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.klarion.eu (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2

Informácie o tovare a možností doručenia a platby

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku predstavujú reálne produkty. Avšak farba produktu nemusí 100% korešpondovať s reálnou farbou. Treba brať do úvahy odchýlky pri fotení ako aj kvalitu monitora, na ktorom sa produkty prezerajú. Len veľmi výnimočne môžu byť obrázky ilustračné.

(3) Podľa zvoleného spôsobu doručenia sa účtuje poplatok za doručenie (tzn. poštovné, poplatok za dobierku a náklady súvisiace s odoslaním zásielky). Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť na stránke Poštovné náklady.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

(4) Zákazník má možnosť si vybrať z niekoľkých možností platieb, ktoré sa nachádzajú na stránke Možnosti platby

(5) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

Čl.3

Objednanie tovaru

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený aj v pätičke elektronického obchodu.

(2) Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa.

(3) Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.

(4) Pri objednávkach, kde je predmetom zmluvy zhotovenie podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru sa vystavuje 50% zálohová platba. Zákazník sa zaväzuje zálohovú faktúru zaplatiť do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry. Inak sa objednávka stornuje.

(5) Pri objednávkach, kde je predmetom zmluvy tovar na objednávku a kde hodnota objednávky prevyšuje hodnotu 150€ sa vystavuje 50% zálohová platba. Zákazník sa zaväzuje zálohovú faktúru zaplatiť do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry. Inak sa objednávka stornuje.

(6) Bez zbytočného odkladu po prijatí Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, prípadne ďalšie informácie. Uhradením objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Čl.4

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Zákazníkovi vzniká právo pri bežnom sortimente na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji:

(a) Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (deň prevzatia od kuriéra/deň prebratia na pošte/deň osobného odberu). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Klarion.eu, Dvorníky 20, 920 56 Dvorníky alebo e-mailom: reklamacie@klarion[bodka]eu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy
(b) Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Vrátené peniaze spravidla posielame na Vami uvedené číslo účtu. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

(2) Na základe zhotovenia podľa osobitných požiadaviek zákazníka/výroby na mieru zákazníkovi nevzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

(3) Náklady na vrátenie tovaru znáša vždy zákazník.

(4) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia tovaru písomne, elektronickou poštou na adrese reklamacie[zavinac]klarion.eu. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky.

Čl. 5

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info[zavinac]klarion.eu alebo telefonicky.

(3) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(4) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť.

(5) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že zákazníka nezaplatí za tovar v lehote splatnosti FA.

(6) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom.

Čl. 6

Platobné podmienky

(1) V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 5 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

(2) Pri platbe na dobierku, ak je taká možnosť, je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravcu. O príplatku a celkovej cene dobierky bude zákazník vopred informovaný. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí prepravcovi pri prevzatí zásielky.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Čl. 7

Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar skladom dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar na objednávku dodať do 30 pracovných dní a tovar vyrobený na mieru do 3 mesiacov od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe prevodom na účet do 30 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa pri tovare na objednávku a do 30 dní pri tovare vyrobeného na mieru. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

(2) Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

(3) Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

(4) Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

(5) Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Čl.8

Spracovanie osobných údajov

(1) Dodávateľ sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

(2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

(3) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: titul, krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, adresa, fakturačné údaje, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a dátum narodenia.

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

(5) Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Čl.9

Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Fashion Bridal Company s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a poškodeného tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Bližšie informácie a presné podmienky reklamácie nájdete v časti Reklamačný poriadok

(3) Spoločnosť Fashion Bridal Company s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.klarion.eu. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Posledná aktualizácia: 29.09.2020

Registrovať nový účet

Máte už účet?
Tak sa prihláste alebo Resetovať heslo